Gymnastiekvereniging Hou Vast
Hazerswoude dorp

 

Hierbij nodigen wij u uit om de algemene ledenvergadering van gymnastiekvereniging Hou Vast bij te wonen.

Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 22 maart 2018 in de vergaderzaal van de Landvliethal aanvang 20.30 uur.

Agenda

1. Opening

2. Notulen (ledenvergadering 23 maart 2017)

3. Jaarverslag secretaris

4. Financieel jaarverslag

5. Verslag kascontrolecommissie

6. Verkiezing kascontrolecommissie

7. Contributieverhoging

8. Bestuursverkiezing (aftredend en niet herkiesbaar Ineke Slootweg)

9. Mededelingen van onze voorzitter Joke Cok

10. Rondvraag

11. Sluiting.

Uw aanwezig wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het bestuur,

Mona Fasel secretaris